D2 u Židlochovic
Praha – Slaný – Chomutov
D7
Trasa s popisem

Praha – Slaný – Chomutov

 • Praha – (dálniční křižovatka Přední Kopanina D0–D7)
  • návaznost (dočasně plynulá)
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D4: Příbram – (Nová Hospoda [I/20])
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D8: Ústí nad Labem – Německo
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
     • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • přerušení 2 km (Ruzyně – Letiště; čtyřpruhová silnice I/7 zde není dálnicí)
 • Praha – výjezd 2 Letiště
 • Slaný – výjezd 18 Knovíz
 • přerušení 43 km (Knovíz – Bitozeves)
 • Bitozeves – výjezd 60 Bitozeves
 • Chomutov – výjezd 78 Spořice
  • plynulá návaznost
   • čtyřpruhová silnice I/7: Německo
Délka dálnice
 • 79 km (36 km v provozu, 3 km v provozu jako čtyřpruhová silnice I/7, 4 km ve výstavbě, 36 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 36,6 tis. aut./24 h (Letiště – Kněževes, 2012)
 • min. 6,6 tis. aut./24 h (Bitozeves – Žiželice, 2012)
Kategorie
 • Praha – Makotřasy: S 22/100
 • Makotřasy – Brandýsek: S 24,5/100
 • Brandýsek – Slaný: R 24,5/100
 • Slaný – Chomutov: R 25,5/100

Základní informace

První kilometry této čtyřpruhové silnice v Praze nejsou plnohodnotnou dálnicí, protože zde nesplňuje nutné parametry, a tak Prahu a její mezinárodní letiště spojuje pouze I/7, v budoucnu by mělo při výstavbě severozápadní části Pražského okruhu dojít k přestavbě na dálnici. Skutečná D7 tedy začíná až za křižovatkou Letiště a v současnosti spojuje Prahu a Slaný. Prvních 6 km do Makotřas bylo postaveno na začátku 60. let, výstavba úseku do Buštěhradu proběhla v druhé polovině 70. let, stavba úseku Buštěhrad – Slaný proběhla v 80. letech.

V roce 2008 byla zahájena postupná přestavba stávající silnice I/7 na dálnici D7 v kategorii R 25,5/100 od Slaného po Chomutov. Na silnici I/7 byly v minulosti vybudovány v polovičním profilu obchvaty Kutrovic, Třebíze, Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt. Prvními zprovozněnými stavbami v úseku Slaný – Chomutov se v říjnu 2009 staly stavby MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany a MÚK Vysočany. V listopadu 2009 byl zprovozněn obchvat Sulce, který však není označen jako dálnice. V prosinci 2013 byla uvedena do provozu koncová část celé D7, a to stavby MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice a MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice.

Kvůli složitému horskému terénu v úseku od Chomutova po Horu Svatého Šebestiána a neúměrně vysokým nákladům na vybudování dálnice zde byla přeložka silnice I/7 vybudována v minulých letech jako dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5/70 se stoupacími a klesacími pruhy.

V souvislosti s tzv. Novým pojetím dálniční sítě byla od 31. 12. 2015 rychlostní silnice R7 přeřazena mezi dálnice, výjimkou je úsek Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82), kde jde pouze o čtyřpruhovou silnici I. třídy, označenou jako silnice pro motorová vozidla. V září 2016 byla zahájena stavba Postoloprty – MÚK Bitozeves, která na západním konci naváže na provozovaný úsek Bitozeves – Chomutov.

Novinky z D7 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – provizorní přeložka silnice I/7

 • délka: 2,300 km
 • kategorie: S 41,5/100
 • předpokládané zahájení výstavby: 2022
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Předmětem stavby je zkapacitnění a přeložka silnice I/7 mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická. Přeložka je nutná mimo jiné kvůli nové paralelní vzletové a přistávací dráze letiště, která je v kolizi se současnou trasou silnice I/7, a jejíž realizace se předpokládá před zahájením výstavby Pražského okruhu D0, stavby 518 Ruzyně – Suchdol. Úsek vede částečně v trase výhledové stavby 518, poté ve stopě budoucí větve D7 – Ruzyně, součásti MÚK Přední Kopanina, a dále již ve výhledové trase dálnice D7. Na stavbu bylo zpracováno oznámení k posuzování vlivu záměru na životní prostředí.

Vybudování MÚK Přední Kopanina je součástí stavby 518 Ruzyně – Suchdol. Pomocí této výhledové MÚK bude dálnice D7 napojena na Pražský okruh D0.

MÚK Aviatická

 • délka: 1,080 km
 • kategorie: S 34/100
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Předmětem stavby je zkapacitnění silnice I/7 na osmipruhovou dálnici D7 a přestavba mimoúrovňové křižovatky Letiště (stavební název MÚK Aviatická). Na stavbu bylo v roce 2016 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k posuzování vlivu záměru na životní prostředí. V červnu 2015 byla zahájena inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána v červenci 2016. Předpoklad vydání územního rozhodnutí je v březnu 2017. Předpokládané náklady na stavbu činí 800 milionů korun.

Ruzyně – Makotřasy

 • délka: 6,000 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Letiště (km 2), Kněževes (km 3), Středokluky (km 5)
 • zprovoznění: 1962

Makotřasy – Buštěhrad

 • délka: 1,500 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Buštěhrad (km 7)
 • zprovoznění: 1979

Buštěhrad – Stehelčeves

 • délka: 3,400 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Bouchalka (km 9)
 • zprovoznění: 1982

Stehelčeves – Brandýsek

 • délka: 3,000 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zprovoznění: 1984

Brandýsek – Knovíz

 • délka: 1,700 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1985

Knovíz – MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,880 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1986

MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,650 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Knovíz (km 18)
 • zprovoznění: 1989

Slaný – hranice Středočeského kraje, zkapacitnění silnice: km 17,810 – 34,464 (16,654 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Kvíc (km 21), Slaný-západ (km 24), Kutrovice (km 28), Hořešovice (km 32)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Součástí stavby je 13 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 8,309 km. Jedná se o dostavbu druhého jízdního pásu ke stávající silnici I/7, jež tvoří poloviční profil budoucí dálnice. Trasa silnice I/7 bude opuštěna pouze v obchvatu obce Lotouš. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Byly zahájeny práce na zpracování aktualizace dokumentace pro územní řízení, kde bude celý úsek řešen jako jedna stavba. Pro stavební řízení bude stavba rozdělena na tři úseky, aby případné dílčí problémy při projednávání (zejména v rámci majetkoprávního vypořádání a podmínek stavebního řízení) nebránily v přípravě ostatních úseků. Rozdělení na tři úseky platí též pro realizaci stavby z důvodu řešení dopravně inženýrských opatření a financování stavby. Stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí bylo vydáno dle zákona č. 100/2001 Sb., proto bude požádáno o ověřovací stanovisko. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v roce 2017 a vydání stavebního povolení v roce 2020. Předpokládané náklady na stavbu činí 3,889 miliardy korun.

Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu: km 34,464 – 37,922 (3,458 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Panenský Týnec (km 37)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2018
 • předpokládané zprovoznění: 2020

Součástí stavby jsou 3 mosty a úpravy ostatních komunikací v délce 3,537 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí a územní rozhodnutí. Je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2018. Probíhá majetkoprávní příprava stavby. Dokumentace k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) je zpracována dle zákona 100/2001 Sb. Po dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení bude požádáno o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Předpokládané náklady na stavbu činí 744 milionů korun.

Sulec, obchvat: km 37,922 – 40,442 (2,520 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • zahájení výstavby: 9. 6. 2008
 • zprovoznění: 18. 11. 2009

Součástí stavby jsou 2 mosty a přeložky ostatních silnic v délce 0,232 km. Stavba není označena jako dálnice.

Chlumčany, zkapacitnění: km 40,442 – 44,882 (4,440 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Louny-východ (km 45)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Součástí stavby je 7 mostů a úpravy ostatních komunikací v délce 6,797 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí a územní rozhodnutí. Byl dokončen geologický průzkum pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. Na základě interní expertízy probíhá zpracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení – došlo například ke zrušení MÚK Smolnice. Po dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení bude zahájeno majetkoprávní vypořádání stavby a inženýrská činnost pro získání stavebního povolení. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2019. Část stavby má závazné stanovisko k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), část stavby má stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. Proto bude přistoupeno k novému procesu EIA ve znění novely zákona č. 39/2015 Sb. pro celý úsek, aby jeho výsledkem bylo vydání jednoho závazného stanoviska EIA. Předpokládané náklady na stavbu činí 1,058 miliardy korun.

Louny, zkapacitnění obchvatu: km 44,882 – 51,012 (6,130 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Louny-západ (km 49)
 • předpokládané zahájení výstavby: 01/2018
 • předpokládané zprovoznění: 03/2020

Součástí stavby jsou 4 mosty. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí a územní rozhodnutí. Byl dokončen geologický průzkum pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení, vzhledem k navýšení stavebních nákladů však bude aktualizována. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2017. Předpokládané náklady na stavbu činí 959 milionů korun.

Postoloprty, zkapacitnění obchvatu: km 51,012 – 55,860 (4,848 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Březno (km 52)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Součástí stavby je 12 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 1,500 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí. V prosinci 2013 nabyl účinnosti územní plán města Postoloprty, ve kterém je rozšíření stávající silnice I/7 navrženo vpravo přes prostor provozních objektů fotbalového hřiště. Je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, bude jí však třeba aktualizovat. Stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí bylo vydáno dle zákona č. 100/2001 Sb., proto bude nutné požádat o ověřovací stanovisko. Předpokládané náklady na stavbu činí 1,174 miliardy korun.

Postoloprty – MÚK Bitozeves: km 55,860 – 59,660 (3,770 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Postoloprty-západ (km 56)
 • zahájení výstavby: 19. 9. 2016
 • předpokládané zprovoznění: 04/2018

Součástí stavby jsou 2 mosty a přeložky ostatních silnic v délce 6,947 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí a územní rozhodnutí. Byla zpracována dokumentace pro stavební povolení. Pro komplikace v majetkoprávním vypořádání byla stavba rozdělena na dvě etapy. Stavební povolení na I. etapu (úsek MÚK Postoloprty-západ – odbočka ze silnice II/607 na Seménkovice) bylo vydáno 16. 12. 2011. Dokončují se vyvlastňovací řízení na 2. etapu. V dubnu 2010 bylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele stavby a s vítězem byla podepsána smlouva. Jednání o převzetí nadjezdu polní cesty nad D7 s obcemi a s firmami, které obhospodařují pozemky, byla neúspěšná. Most bude proto ze stavby vypuštěn a nahrazen novou polní cestu souběžnou s D7. Tato úprava vyvolala změnu územního rozhodnutí. V roce 2013 byl vysoutěžen zhotovitel dokumentace pro územní rozhodnutí. Stavba byla zahájena 19. září 2016. Předpokládané náklady na stavbu činí 377 milionů korun.

MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany: km 59,660 – 65,409 (5,779 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Bitozeves (km 60)
 • zahájení výstavby: 11. 4. 2008
 • zprovoznění: 2. 10. 2009

Součástí stavby jsou přeložky ostatních silnic v délce 4,795 km (zahrnující doprovodnou komunikaci).

MÚK Vysočany: km 65,409 – 65,937 (0,528 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Žiželice (km 66)
 • zahájení výstavby: 17. 3. 2008
 • zprovoznění: 2. 10. 2009

Součástí stavby je 1 most a přeložky ostatních silnic v délce 2,105 km (zahrnující přeložku silnice I/27 v délce 1,400 km a doprovodnou komunikaci).

MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice: km 65,937 – 75,381 (9,444 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Lažany (km 70), Droužkovice (km 75)
 • zahájení výstavby: 27. 4. 2010
 • zprovoznění: 20. 12. 2013

Součástí stavby je 11 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 4,855 km.

MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice: km 75,381 – 81,772 (6,391 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Spořice (km 78), Chomutov (km 82)
 • zahájení výstavby: 27. 4. 2010
 • zprovoznění: 20. 12. 2013

Součástí stavby je 9 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 1,400 km (včetně přivaděče o délce 0,740 km).

Úsek Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82) není označen jako dálnice, jde o čtyřpruhovou silnici I. třídy, označenou jako silnice pro motorová vozidla.


© 2002 – 2016 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 15. 4. 2017 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress