D1 u Vyškova
Praha – Slaný – Chomutov
D7
Trasa s popisem

Praha – Slaný – Chomutov

 • Praha – (dálniční křižovatka Přední Kopanina D0–D7)
  • návaznost (dočasně plynulá)
   • D0: Pražský okruh
    • a dále po Pražském okruhu
     • D1: Jihlava – Brno – Vyškov – Hulín – (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
     • (D3: Tábor – České Budějovice – Rakousko)
     • D4: Příbram – (Nová Hospoda [I/20])
     • D5: Plzeň – Německo
     • D6: (Karlovy Vary) – Cheb – (Německo)
     • D8: Ústí nad Labem – Německo
     • D10: Mladá Boleslav – Turnov (I/35)
     • D11: Hradec Králové – (Trutnov – Polsko)
 • přerušení 2 km (Ruzyně – Letiště; čtyřpruhová silnice I/7 zde není dálnicí)
 • Praha – výjezd 2 Letiště
 • Slaný – výjezd 18 Knovíz
 • přerušení 39 km (Knovíz – Postoloprty)
 • Postoloprty – výjezd 56 Postoloprty
 • Bitozeves – výjezd 60 Bitozeves
 • Chomutov – výjezd 78 Spořice
  • plynulá návaznost
   • čtyřpruhová silnice I/7: Německo
Délka dálnice
 • 79 km (40 km v provozu, 3 km v provozu jako čtyřpruhová silnice I/7, 36 km v přípravě)
Mapy
Fotogalerie
Intenzita dopravy (metodika 2010)
 • max. 36,6 tis. aut./24 h (Letiště – Kněževes, 2012)
 • min. 6,6 tis. aut./24 h (Bitozeves – Žiželice, 2012)
Kategorie
 • MÚK Přední Kopanina: S 33,5/100
 • MÚK Aviatická: S 33,5/100
 • Ruzyně – Makotřasy: S 22/100
 • Makotřasy – Brandýsek: S 24,5/100
 • Brandýsek – Slaný: R 24,5/100
 • Slaný – Chomutov: R 25,5/100

Základní informace

První kilometry této čtyřpruhové silnice v Praze nejsou plnohodnotnou dálnicí, protože zde nesplňuje nutné parametry, a tak Prahu a její mezinárodní letiště spojuje pouze I/7, v budoucnu by mělo při výstavbě severozápadní části Pražského okruhu dojít k přestavbě na dálnici. Skutečná D7 tedy začíná až za křižovatkou Letiště a v současnosti spojuje Prahu a Slaný. Prvních 6 km do Makotřas bylo postaveno na začátku 60. let, výstavba úseku do Buštěhradu proběhla v druhé polovině 70. let, stavba úseku Buštěhrad – Slaný proběhla v 80. letech.

V roce 2008 byla zahájena postupná přestavba stávající silnice I/7 na dálnici D7 v kategorii R 25,5/100 od Slaného po Chomutov. Na silnici I/7 byly v minulosti vybudovány v polovičním profilu obchvaty Kutrovic, Třebíze, Panenského Týnce, Chlumčan, Loun a Postoloprt. Prvními zprovozněnými stavbami v úseku Slaný – Chomutov se v říjnu 2009 staly stavby MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany a MÚK Vysočany. V listopadu 2009 byl zprovozněn obchvat Sulce, který však není označen jako dálnice. V prosinci 2013 byla uvedena do provozu koncová část celé D7, a to stavby MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice a MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice.

Kvůli složitému horskému terénu v úseku od Chomutova po Horu Svatého Šebestiána a neúměrně vysokým nákladům na vybudování dálnice zde byla přeložka silnice I/7 vybudována v minulých letech jako dvoupruhová silnice v kategorii S 11,5/70 se stoupacími a klesacími pruhy.

V souvislosti s tzv. Novým pojetím dálniční sítě byla od 31. 12. 2015 rychlostní silnice R7 přeřazena mezi dálnice, výjimkou je úsek Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82), kde jde pouze o čtyřpruhovou silnici I. třídy, označenou jako silnice pro motorová vozidla. V září 2016 byla zahájena stavba Postoloprty – MÚK Bitozeves, která na západním konci naváže na provozovaný úsek Bitozeves – Chomutov.

Novinky z D7 – archiv informací ze stránky Novinky

Provizorní stavby

MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – provizorní přeložka silnice I/7

 • délka: 2,300 km
 • kategorie: S 41,5/100
 • předpokládané zahájení výstavby: 2022
 • předpokládané zprovoznění: 2025

Předmětem stavby je zkapacitnění a přeložka silnice I/7 mezi MÚK Ruzyně a MÚK Aviatická. Přeložka je nutná mimo jiné kvůli nové paralelní vzletové a přistávací dráze letiště, která je v kolizi se současnou trasou silnice I/7, a jejíž realizace se předpokládá před zahájením výstavby Pražského okruhu D0, stavby 518 Ruzyně – Suchdol. Úsek vede částečně v trase výhledové stavby 518, poté ve stopě budoucí větve D7 – Ruzyně, součásti MÚK Přední Kopanina, a dále již ve výhledové trase dálnice D7. Na stavbu bylo zpracováno oznámení k posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Dle závěrů zjišťovacího řízení záměr nepodléhá dalšímu posuzování.

Jednotlivé stavby

MÚK Přední Kopanina (součást D0 518 Ruzyně – Suchdol)

 • délka: 0,463 km
 • kategorie: S 33,5/100

Vybudování MÚK Přední Kopanina je součástí stavby 518 Ruzyně – Suchdol. Pomocí této výhledové MÚK bude dálnice D7 napojena na Pražský okruh D0.

MÚK Aviatická

 • délka: 1,080 km
 • kategorie: S 33,5/100
 • předpokládané zahájení výstavby: 2019
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Předmětem stavby je zkapacitnění silnice I/7 na osmipruhovou dálnici D7 a přestavba mimoúrovňové křižovatky Letiště (stavební název MÚK Aviatická). Na stavbu bylo v roce 2016 vydáno souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k posuzování vlivu záměru na životní prostředí. V červnu 2015 byla zahájena inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí. Žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána v červenci 2016. Územní rozhodnutí bylo vydáno v únoru 2017 a v březnu 2017 nabylo právní moci. Příprava stavby pokračuje zpracováním dokumentace pro stavební povolení a inženýrskou činností sovusející s vydáním stavebního povolení. Předpokládané náklady na stavbu činí 1,670 miliardy korun.

Ruzyně – Makotřasy

 • délka: 6,000 km
 • kategorie: S 22,5/100
 • výjezdy: Letiště (km 2), Kněževes (km 3), Středokluky (km 5)
 • zprovoznění: 1962

Makotřasy – Buštěhrad

 • délka: 1,500 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Buštěhrad (km 7)
 • zprovoznění: 1979

Buštěhrad – Stehelčeves

 • délka: 3,400 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • výjezdy: Bouchalka (km 9)
 • zprovoznění: 1982

Stehelčeves – Brandýsek

 • délka: 3,000 km
 • kategorie: S 24,5/100
 • zprovoznění: 1984

Brandýsek – Knovíz

 • délka: 1,700 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1985

Knovíz – MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,880 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • zprovoznění: 1986

MÚK Slaný-jih

 • délka: 0,650 km
 • kategorie: R 24,5/100
 • výjezdy: Knovíz (km 18)
 • zprovoznění: 1989

Slaný – hranice Středočeského kraje, zkapacitnění silnice: km 17,810 – 34,464 (16,654 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Kvíc (km 21), Slaný-západ (km 24), Kutrovice (km 28), Hořešovice (km 32)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2021
 • předpokládané zprovoznění: 2024

Součástí stavby je 13 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 8,309 km. Jedná se o dostavbu druhého jízdního pásu ke stávající silnici I/7, jež tvoří poloviční profil budoucí dálnice. Trasa silnice I/7 bude opuštěna pouze v obchvatu obce Lotouš. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí. Byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí. Byly zahájeny práce na zpracování aktualizace dokumentace pro územní řízení, kde bude celý úsek řešen jako jedna stavba. Pro stavební řízení bude stavba rozdělena na tři úseky, aby případné dílčí problémy při projednávání (zejména v rámci majetkoprávního vypořádání a podmínek stavebního řízení) nebránily v přípravě ostatních úseků. Rozdělení na tři úseky platí též pro realizaci stavby z důvodu řešení dopravně inženýrských opatření a financování stavby. Stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí bylo vydáno dle zákona č. 100/2001 Sb., proto bude požádáno o ověřovací stanovisko. Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v roce 2018 a vydání stavebního povolení v roce 2020. Předpokládané náklady na stavbu činí 4,108 miliardy korun.

Panenský Týnec, zkapacitnění obchvatu: km 34,464 – 37,922 (3,458 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Panenský Týnec (km 37)
 • zahájení výstavby: 17. 9. 2019
 • předpokládané zprovoznění: 10/2021

Součástí stavby jsou 3 mosty a úpravy ostatních komunikací v délce 3,537 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí a územní rozhodnutí. Je zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2018. Probíhá majetkoprávní příprava stavby. Dokumentace k posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) je zpracována dle zákona 100/2001 Sb. Po dokončení čistopisu dokumentace pro stavební povolení bude požádáno o vydání ověřovacího závazného stanoviska k dokumentaci EIA dle zákona č. 39/2015 Sb. Předpokládané náklady na stavbu činí 744 milionů korun.
Cena stavby dle smlouvy činí 685 227 425 mil. Kč bez DPH.

Sulec, obchvat: km 37,922 – 40,442 (2,520 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • zahájení výstavby: 9. 6. 2008
 • zprovoznění: 18. 11. 2009

Úsek není označen jako dálnice, jde o čtyřpruhovou silnici I. třídy.

Chlumčany, zkapacitnění: km 40,442 – 44,882 (4,440 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Louny-východ (km 45)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2023

Vypořádány jsou téměř všechny pozemky. Probíhá jedno vyvlastňovací řízení a řeší se jedno dědictví. V souhrnu v trvalém záboru chybí čtyři LV. Část stavby měla závazné stanovisko, část stavby měla stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb. Proto bylo přistoupeno k novému procesu EIA ve znění novely zákona č. 39/2015 Sb. pro celý úsek. K vydání souhlasného závazného stanoviska EIA došlo 24. 8. 2018. S ohledem na umístění odpočívky a podmínky EIA bylo nutné upravit DSP tak, aby technicky umožňovala dostavbu odpočívky. Předpokládané náklady na stavbu činí 1,733 miliardy korun. Dne 29. 6. 2020 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Louny, zkapacitnění obchvatu: km 44,882 – 51,012 (6,130 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Louny-západ (km 49)
 • zahájení výstavby: 3. 8. 2020
 • předpokládané zprovoznění: 2022

Součástí stavby jsou 4 mosty. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí a územní rozhodnutí. Je zpracována dokumentace pro stavební povolení, vzhledem k navýšení stavebních nákladů však bude aktualizována. Vydání stavebního povolení se předpokládá v roce 2018. Vzhledem k novele zákona č. 39/2015 Sb. bylo přistoupeno k novému procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb. Na stavbu je zpracována nová dokumentace EIA a byla podána žádost o vydání ověřovacího závazného stanoviska. Podle oponentního posudku nebude mít rozšíření stávající silnice I/7 na D7 zásadní vliv. Předpokládané náklady na stavbu činí 968 milionů korun.
Stavba byla zahájena 3. srpna 2020. Cena stavby dle smlouvy činí 773 363 967 mil. Kč bez DPH.

Postoloprty, zkapacitnění obchvatu: km 51,012 – 55,860 (4,848 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Březno (km 52)
 • předpokládané zahájení výstavby: 2025
 • předpokládané zprovoznění: 2027

Součástí stavby je 12 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 1,500 km. Na stavbu bylo vydáno kladné stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí. V prosinci 2013 nabyl účinnosti územní plán města Postoloprty, ve kterém je rozšíření stávající silnice I/7 navrženo vpravo přes prostor provozních objektů fotbalového hřiště. Probíhá aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí, následně bude požádáno o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stanovisko k posuzování vlivu záměru na životní prostředí bylo vydáno dle zákona č. 100/2001 Sb., závazné ověřovací stanovisko bylo vydáno v srpnu 2015. Předpokládané náklady na stavbu činí 1,174 miliardy korun.
Je zpracována aktualizace DÚR a v 11/2018 byla zahájena IČ pro vydání roz-hodnutí o umístění stavby. Počet vlastníků pro výkup pozemků bude doplněn nejdříve po nabytí právní moci ÚR a po zpracování záborového elaborátu pro DSP. Probíhají koordinační jednání ke stavbě D7, plánované výstavbě hřiště a dále se SŽDC a Povodím Ohře – v rámci řešení problematiky záplavového území je nutné provést změnu DÚR. Jsou řešeny úpravy DÚR ve vazbě na hladinu stoleté vody. Dne 1. 4. 2020 byla uzavřena smlouva na zpracování DSP/IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy.
Předpokládané náklady na stavbu činí 2,14 miliardy korun.

Postoloprty – MÚK Bitozeves: km 55,860 – 59,660 (3,770 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Postoloprty-západ (km 56)
 • zahájení výstavby: 19. 9. 2016
 • zprovoznění: 30. 8. 2018

Součástí stavby jsou 2 mosty a přeložky ostatních silnic v délce 6,947 km. Stavba byla zahájena 19. září 2016. Cena stavby dle smlouvy činí 362 mil. Kč bez DPH.

MÚK Bitozeves – MÚK Vysočany: km 59,660 – 65,409 (5,779 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Bitozeves (km 60)
 • zahájení výstavby: 11. 4. 2008
 • zprovoznění: 2. 10. 2009

MÚK Vysočany: km 65,409 – 65,937 (0,528 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Žiželice (km 66)
 • zahájení výstavby: 17. 3. 2008
 • zprovoznění: 2. 10. 2009

MÚK Vysočany – MÚK Droužkovice: km 65,937 – 75,381 (9,444 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Lažany (km 70), Droužkovice (km 75)
 • zahájení výstavby: 27. 4. 2010
 • zprovoznění: 20. 12. 2013

MÚK Droužkovice – MÚK Nové Spořice: km 75,381 – 81,772 (6,391 km)

 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Spořice (km 78), Chomutov (km 82)
 • zahájení výstavby: 27. 4. 2010
 • zprovoznění: 20. 12. 2013

Úsek Spořice (výjezd 78) – Chomutov (výjezd 82) není označen jako dálnice, jde o čtyřpruhovou silnici I. třídy v délce 3,4 km, od 1.1. 2016 označenou jako silnice pro motorová vozidla.


© 2002 – 2019 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 25. 8. 2020 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress