D1 u Klimkovic
Správa a údržba dálnic a rychlostních silnic

Dnem zprovoznění silničního či dálničního úseku končí etapa výstavby a začíná období jeho využívání veřejností. Tímto dnem začíná též činnost, která zajišťuje péči o daný úsek a celý souhrn nutných úkolů souvisejících s jeho správou.

V případě dálnic je vytvořena organizace, schopná udržovat dohotovené dílo v řádném stavu, popřípadě je i zlepšovat na základě výzkumu a praktických zkušeností. Každých zhruba 50 km dálnice je zřízena jedna výkonná jednotka, tzv. Středisko správy a údržby dálnice (SSÚD) a jednotka Policie ČR.

Tito partneři jsou umístěni v jednom místě, uzavřeném areálu tvořeném administrativními a sociálními budovami, garážemi, sklady a budovami opravárenského a technologického rázu. Střediska zajišťují především kontrolu svěřeného úseku, jeho úklid a čištění, odstraňování závad ve sjízdnosti, drobné opravy, asistenci při odstraňování následků dopravních nehod a vykonávají také zimní údržbu. Střediska jsou koncipována tak, aby téměř všechny údržbové a opravárenské práce na trase dokázala zvládnout svými prostředky.

Mezi dálničními Závody ŘSD v Praze a Brně a jednotlivými středisky je v provozu oddělené telefonní vedení, sloužící operativní služební potřebě. Každé středisko je také vybaveno nezávislou rádiovou stanicí, která umožňuje jeho spojení s vozidly (mechanismy) na celém spravovaném úseku.

Na začátku roku 2016 řídí ŘSD celkem 17 SSÚD. Tato střediska zajišťují výkon majetkové správy a přímou údržbu na 728,4 km dálnic. Jejich rozmístění a délky spravovaných úseků uvádí následující tabulka:

Označení komunikace Spravovaný úsek
Dálnice D0
SSÚD Rudná km 0,000 – 28,913
SSÚD Poříčany km 58,892 – 62,647
SSÚD Mirošovice km 75,580 – 81,500
SSÚD Rudná km 81,500 – 82,560
Dálnice D1
SSÚD Mirošovice km 0,000 – 44,800
SSÚD Bernartice km 44,800 – 93,900
SSÚD Velký Beranov km 93,900 – 141,500
SSÚD Domašov km 141,500 – 188,740
SSÚD Brno-Chrlice km 188,740 – 218,840
SSÚD Ivanovice na Hané km 218,840 – 272,218
SSÚD Mankovice km 296,342 – 341,507
SSÚD Ostrava km 341,507 – 376,498
Dálnice D2
SSÚD Brno-Chrlice km -0,400 – 11,315
SSÚD Podivín km 11,315 – 60,471
Dálnice D3
SSÚD Chotoviny km 62,300 – 104,135
Dálnice D5
SSÚD Rudná km 0,000 – 28,500
SSÚD Svojkovice km 28,500 – 80,000
SSÚD Ostrov u Stříbra km 80,000 – 150,989
Dálnice D8
SSÚD Nová Ves km -2,248 – 51,800
SSÚD Řehlovice km 64,437 – 92,208
Dálnice D11
SSÚD Poříčany km -1,150 – 49,000
SSÚD Pravy km 49,000 – 86,400
Dálnice D35
SSÚD Kocourovec km 262,873 – 298,602
Dálnice D46
SSÚD Ivanovice km 0,000 – 34,008
SSÚD Kocourovec km 34,008 – 39,000

Seznam základních stavebních objektů běžného SSÚD

 • provozní budova
 • opravna, dílny a sklady
 • garáže temperované a netemperované
 • sklad soli
 • vodárna
 • kotelny
 • přístřešky otevřené
 • oplocení, parkoviště
 • solankové hospodářství
 • mycí plocha
 • stožár radiostanice
 • čistírna odpadních vod a kanalizace
 • trafostanice
 • přípojky plynu a vody
 • venkovní osvětlení
 • čerpací stanice pohodných hmot
 • plochy a skladovací prostory pro uložení zásob a odpadů

Vybavení běžného SSÚD dopravními a strojními (mechanizačními) prostředky

Název Počet kusů
Vybavení pro zimní údržbu
podvozek nákladní tříosý o celkové hmotnosti 26 t 6
sypací nástavby, objem 8 m3 6
sněhové radlice, šířka 5 m 6
univerzální nosič 2
sypací nástavba, objem 2 – 3 m3 2
sněhová radlice, šířka do 3,5 m variabilní 2
sněhový metač 1
nakladač kolový 1
manipulátor kolový 1
Vybavení pro letní údržbu
univerzální traktorový nosič 1
sekačka s odsáváním 1
podsvodidlová sekačka 2
ramenová sekačka čelní 1
ramenová sekačka zadní 1
svahová sekačka 2
zametač oboustranný 6 m3 1
čistič kanálových vpustí 1
myčka sloupků 1
valník o celkové hmotnosti 18 t s HR a beranidlem 1
střední automobil sklápěč s kontejnery, fekál, kropička 1
automobil nákladní lehký s kontejnery 2
automobil nákladní lehký s HR 1
vůz na svoz komunálního odpadu 1
vysokozdvižná plošina 1
užitkové vozidlo dvojkabina valník malý 1
mikrobus 1
zabezpečovací vozík 7
vozík předběžné výstrahy 7
pojízdná dílna 1
pokladač kuželů 2
Drobná mechanizace
kompresor kolový 1
elektrocentrála 1
sbíječka nebo bourací kladivo 2
míchačka 1
vibrační válec 1
řezačka betonu, živice 1
podvalník malý 1
podvalník těžký 1
sekačka malotraktor 1
sekačka bubnová 2
sekačka ruční 2
vůz na trávu 2
kontejnery na odpad 8
křovinořezy 4
motorové pily 2
seřezávač křovin – nástavba 1
Osobní automobily
Octavia sml. 1
Fabia combi ref. 1
Fabia ref. 1

Režimy údržby

Údržbou komunikace je soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu a odstraňují se vady a nedostatky uvedením do původního stavu. Základní členění údržby úseku dálnice je typicky na letní a zimní.

Zimní údržba

Zimní období trvá dle silničničního zákona od 1. 11. příslušeného roku do 31. 3. roku následujícího. Pokud se vyskytnou zimní podmínky i mimo toto období, postupuje se až na určité výjimky stejně. Zimní údržbou se zmírňují závady ve sjízdnosti komunikací dle pořadí jejich důležitosti, které vznikají působením povětrnostních vlivů, a to ve lhůtách stanovených zákonem a plánem zimní údržby.

V praxi správce za pomoci speciální mechanizace odstraňuje z vozovek sníh a led. Sníh nad 3 cm výšky se odstraňuje plužením, náledí, námraza a sníh do 3 cm se odstraňují pomocí chemických rozmrazovacích látek. Obě činnosti mohou být také kombinovány. Provádí se také pravidelné kontroly sjízdnosti vozovek. Úkony zimní údržby vedoucí k odstranění závady musí být zahájeny do 30 minut od jejich zjištění a sjízdnost úseku má být zajištěna do 2 hodin od zahájení prací.

Zimní údržba by měla zajistit kvalitu povrchu prakticky stejnou, jako v letním období, což není reálné, neboť by byla extrémně ekonomicky, ale i ekologicky, náročná. Kvalita zimní údržby se v současné době nedá změřit technickými, či statistickými metodami. Obecně lze říci, že navrhnout a vykonávat bezchybnou zimní údržbu není možné.

Vybavení SSÚD umožňuje za běžných zimních situací dosahovat úrovně služeb, kterou předpokládá silniční zákon, tedy udržování vozovek tak, aby je bylo možné bezpečně užívat, za zohlednění ekonomických a ekologických možností. Připouští však i stavy, kdy správce s takto dimenzovaným prováděním zimní údržby nestačí na klimatické podmínky a provoz na dálnici může být i přerušen.

Zimní údržba se provádí výhradně vlastními silami a prostředky ŘSD.

Vybavení jednoho SSÚD pro zimní údržbu se skládá z:

 • 6 – 8 plně vyzbrojených nákladních vozů vybavených sypačem se skrápěním solankou a pluhem,
 • skladu soli, který pojme 2 000 a 3 500 tun, tento sklad je zpravidla dimenzován na celoroční spotřebu (kapacita je určena již při projektování nového SSÚD a je ovlivněna délkou přiděleného úseku a klimatickými podmínkami v regionu),
 • solankového centra, které sestává z výrobny solanky (vodného roztoku NaCl), dvou úložných nádrží a nádrže na koncentrovaný roztok chloridu vápenatého (solanka se používá ke skrápění soli, která je sypána na vozovku sypačem),
 • nakladače se lžící přibližně 1,5 m3, který do sypačů nakládá sůl,
 • dispečerské místnosti v budově SSÚD, zajišťující koordinaci zimní údržby.

Z ohledem na zimní údržbu je již v návrhu jednotlivých SSÚD počítáno s délkou úseku 50 – 60 km. Tato vzdálenost obvykle umožňuje, aby posypové vozidlo, které vyjede z SSÚD (umístěném ve středu úseku) dojelo na jeho konec, vrátilo se a vystačilo s posypem o běžné gramáži soli na 1 m2.

Intertní posyp (tj. kamenná drť) se z důvodů vodohospodářských (zákaz používání chemicky rozpustných látek) používá jen na jednom úseku dálnice D2, a to v délce asi 1,6 km.

Organizační a personální obsazení je řešeno tak, aby zajišťovalo nepřetržitý provoz. Zaměstnanci se na pracovišti střídají v pravidelných směnách a někteří pracovníci jsou současně v pohotovosti. Dispečer (vedoucí směny) ve stanovených lhůtách, nebo dle situace, předává pracovišti, stanoveném ministerstvem dopravy, informace o sjízdnosti příslušného úseku komunikace. Dispečer také spolupracuje s policií, dalšími odděleními ŘSD, složkami integrovaného záchranného systému, poskytuje operativní informace apod.

Zimní údržba je jediná činnost, kdy vynaložené prostředky stav díla nezlepšují, ale zhoršují a ohrožují životní prostředí za cenu pouhého udržení sjízdnosti. Zimní údržba je dominantní položkou nákladů v údržbě dálnic. Důsledkem prováděné zimní údržby dochází k velmi výraznému poškození vozovek a přilehlých objektů a její provádění má výrazně negativní dopad na životní prostředí.

Uživatelské nároky (standard údržby, pohodlí jízdy, povolená rychlost) jsou většinou velmi vysoké a dále se zvyšují. Správce komunikace se těmto požadavkům snaží vyhovět používáním kvalitnější a výkonnější mechanizace, intenzivní spoluprácí s meteorologickou službou, instalací meteočidel apod. Jsou používány stále kvalitnější posypové materiály a nové technologie posypu, např. sůl je při aplikaci zkrápěna solnými roztoky.

Aby zimní údržba dosahovala příslušné úrovně, je třeba dokonale koordinovat řadu administrativních, sociálních, organizačních, zásobovacích a opravárenských úkolů. Je třeba zohlednit hlediska klimatická, geografická a využití všech zkušeností z předchozích období.

Správce je téměř vždy kritizován za malou pohotovost, nevčasnost zákroku, včetně toho, že mohl postupovat lépe a tím mohl zabránit škodám i úrazům.

Výše nákladů v oblasti zimní údržby je specifickou kapitolou, protože je nejvíce závislá na povětrnostních vlivech, které lze velmi obtížně předvídat. Naproti tomu nelze zimní údržbu, vzhledem ke své důležitosti, omezovat, protože necitlivé šetření má okamžitý dopad na sjízdnost dálnic. Závislost nákladů na povětrnostních podmínkách ovšem neznamená, že zimní údržba nemůže být ekonomicky efektivní.

Náklady na zimní údržbu jsou především náklady na nákup soli a zajištění provozu jednotlivých SSÚD. Následující tabulka uvádí náklady na zimní údržbu v letech 2000 – 2003 (v tis. Kč).

Rok 2000 2001 2002 2003
Příprava na zimu 0 11 215 153
Zásněžky 648 820 930 665
Dodávky CHPM 743 731 710 760
Ostatní 19
Zimní údržba 1 531 104 47 152
Posyp 27 004 40 903 28 649 32 242
Plužení 739 1 107 718 1 034
Posyp a plužení 14 830 22 020 11 146 8 176
Kontrola 2 337 3 170 2 097 2 397
Dispečink 1 901 2 150 2 178 2 406
Celnice – odvoz sněhu 4 19 4
Celkem 49 733 71 040 46 709 47 990

Z tabulky je zřejmé, že 80 – 95 % celkových nákladů tvoří právě náklady na posyp a plužení. Posypová sůl je nakupována formou veřejné obchodní soutěže, při splnění podmínek je pro výběr dodavatele rozhodující cena.

Sezóna Jedn. 00/01 01/02 02/03 03/04 Prům. Min. Max.
Spotřeba soli t 14 076 18 921 17 614 28 339 19 738 14 076 28 339
Spotřeba soli na 1 km t 27,2 34,7 32,3 50,2 36,1 27,2 50,2
Kontrola km 131 776 171 531 157 483 166 720 156 878 131 776 171 531
Zimní výkony km 250 770 362 658 276 191 489 984 344 901 250 770 489 984

Průměrná roční potřeba finančních prostředků na zimní údržbu, stanovená na základě dlouhodobých sledování, se u dálnic pohybuje okolo jednoho milionu korun za kilometr.


© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 18. 2. 2016 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress