D0, uzel Zbraslav
Hulín – Zlín – Slovensko
D49
Trasa s popisem

Hulín – Zlín – Slovensko

 • Hulín – dálniční křižovatka Hulín D1–D55–(D49)
  • návaznost
   • D1: Vyškov – Brno – Jihlava – Praha
   • D1: (Přerov) – Lipník n. B. – Bělotín – Ostrava – Polsko
   • D55: (Břeclav)
   • (D55: Přerov – Olomouc)
 • (Střelná/Lysá pod Makytou – hranice se Slovenskem)
  • plynulá návaznost
   • slovenská rychlostní silnice (R6: Púchov – slovenská dálnice D1)
Délka dálnice
 • 59 km v přípravě
Mapy
Video
Intenzita dopravy
 • plánovaná střed. 15 tis. aut./24 h
Kategorie
 • Hulín – Fryšták: R 24,5/120
 • Fryšták – hranice se Slovenskem: R 25,5/100, R 25,5/80
Přílohy

Základní informace

Historie dálnice D49 sahá pouze do roku 1996, kdy byla změněna trasa pokračování dálnice D1 od Vyškova. Podle plánů nepovede dálnice D1 dál na Slovensko (jak bylo rozhodnuto ještě za Československa), ale bude pokračovat směrem na Ostravu a Polsko. Druhé dálniční spojení se Slovenskem (první je D2) se ale nezavrhlo. Plánovaná část trasy D1 na Slovensko bude od budoucí hulínské křižovatky (u Kroměříže) nahrazena dálnicí D49. Ta se stane významnou trasou na území východní Moravy a na hranicích bude navazovat na 19 km dlouhou slovenskou rychlostní silnici R6. Ta se bude u Púchova napojovat na slovenskou dálnici D1 a tak bude zabezpečeno spojení s Tatrami a Košicemi. Dohoda o tomto propojení mezi vládami České republiky a Slovenské republiky byla na úrovni ministrů obou zemí podepsána dne 20. září 2004 ve Zlíně.

Koncem září 2008 byla slavnostně zahájena výstavba prvního úseku, ale práce na hlavní trase se ještě dalších 13 let nerozeběhly z důvodu soustavného napadání SP různými spolky. Úsek k Fryštáku spolu s další kratší navazující částí po svém zprovoznění výrazně zlepší napojení Zlína a okolí na českou dálniční síť.

Novinky z D49 – archiv informací ze stránky Novinky

Jednotlivé stavby

4901

Hulín – Fryšták

 • délka: 16,423 km
 • kategorie: R 24,5/120
 • výjezdy: Třebětice, Holešov
 • zahájení výstavby: 30. 9. 2008
 • znovuzahájení výstavby: 10. 12. 2021
 • předpokládané zprovoznění: 12/2024

První stavba dálnice D49 umožní po svém zprovoznění spolu s navazující stavbou 4902.1 lepší napojení Zlína na dálniční síť a vyvedení podstatné části dopravy z přetížených úseků silnic I/49 a I/55 a ostatních silnic II. třídy v jejím okolí. Stavba zahrnuje 30 mostů a přeložky ostatních silnic v délce 8,320 km.

Stavba byla v zahájena v 09/2008 a v 07/2010 rozhodnutím MD zastavena. Jsou vykoupeny veškeré pozemky. Stavba získala jako první z prioritních staveb určených vládou souhlasné stanovisko EIA. Dokument ale stanovuje podmínky, nezbytné budou protihlukové stěny a nízkohlučný asfalt. MŽP v 05/2017 udělilo výjimku týkající se více než deseti druhů chráněných tvorů, kteří se v trase cesty nacházejí. Soud na základě žaloby ekologických aktivistů na začátku 06/2017 pozastavil výjimku. Krajský soud na konci 05 a během 08/2018 zamítl všechny tři žaloby spolku Egeria. Na KÚ ale byla doručena odvolání proti povolení drobnějších staveb, jež jsou součástí dálnice. Krajský úřad v 11/2018 zamítl odvolání ekologů směřované proti stavbám spojeným s D49 a postavil se tak za dřívější rozhodnutí MÚ v Holešově. Spolek Egeria podal proti rozhodnutí KS z 07/2018 kasační stížnost, které Nejvyšší správní soud v Brně přiznal odkladný účinek. Dne 4. 4. 2019 však rozhodl NSS o zamítnutí podané kasační stížnosti. Proti tomuto rozsudku se nelze dále odvolat. Dne 9. 5. 2019 vydal MÚ Holešov usnesení o přerušení řízení ve věci změny ÚR č.1 a 2 do 31. 8. 2019. ŘSD získalo pravomocné SP na 23 stavebních objektů.
Dne 1. 4. 2020 došlo k vydání SP na 15 SO. Jedná se o vodohospodářské objekty (např. přeložky či úpravy potoků a meliorací). MÚ Holešov stanovil 36 podmínek pro provedení stavby. Tato SP však nenabyla právní moci, protože proti nim bylo podáno odvolání spolkem Egeria (s celkem 61 připomínkami). NSS v polovině 07/2020 zamítl kasační stížnost spolku Egeria ve věci povolení pro úpravy koryt vodních toků a meliorací. Proti tomuto rozsudku již nejsou přípustné další opravné prostředky. Dne 19. 5. 2020 vydal MÚ Holešov změnu ÚR č. 1 a 2. Změna č. 1 se týká 13 stavebních objektů, změna č. 2 celkem 10 SO. Dne 21. 10. 2020 zveřejnilo MD seznámení s podklady před vydáním rozhodnutí (stavebního povolení). K vydání SP ze strany MD došlo 22. 12. 2020. Vydané SP však nemohlo nabýt právní moci, jelikož proti němu bylo podáno šest rozkladů (celkem 330 stran). Dne 5. 11. 2021 MD zamítl všechny podané rozklady a potvrdil právní moc SP.
K předání staveniště zhotoviteli došlo 10. 12. 2021.
. Náklady na stavbu jsou plánovány na 5,960 miliardy korun (cena dle smlouvy z roku 2008).

4902.1

Fryšták – Lípa, 1. etapa

 • délka: 1,700 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Fryšták
 • předpokládané zahájení výstavby: nelze určit

Stavba, zahrnující rovněž 3,375 km dlouhý přivaděč Fryšták – Zlín, protínající trasu R49 v MÚK Fryšták, vytvoří společně se stavbou 4901 souvislý kapacitní tah od Zlína k dálnici D1. Přivaděč Fryšťák – Zlín je v úseku Fryšták – MÚK Fryšták plánován v kategorii S 11,5/80 a v úseku MÚK Fryšták – Zlín v polovičním profilu kategorie S 24,5/80.

Dle souhlasného stanoviska MŽP je doporučená varianta realizace přivaděče jako dvoupruhu s rezervou na čtyřpruh. Toto řešení bylo projednáno i se Zlínským krajem, který s ním souhlasil. Dne 2. 1. 2012 byla prodloužena platnost stanoviska MŽP. Byla přepracována dokumentace pro územní rozhodnutí, probíhá hledaní jednoduššího a levnějšího řešení přivaděče a křižovatek.

4902.2

Fryšták – Lípa, 2. etapa

 • délka: 13,500 km
 • kategorie: R 25,5/100
 • výjezdy: Lípa
 • předpokládané zahájení výstavby: nelze určit

Stavba umožňuje obejítí města Zlína a napojení na I/49 až za obcí Lípa.

Dne 29. 11. 2006 bylo zveřejněno Oznámení EIA. Na základě Zjišťovacího řízení byla zpracována jedna dokumentace EIA pro úsek 4902.2 – 4905 Fryšták – st. hranice, která byla vrácena k přepracování a zároveň v ní bylo doporučeno zpracovat samostatnou dokumentaci EIA pro tuto stavbu. Dne 22. 12. 2010 byla zveřejněna dokumentace EIA ve dvou variantách, lišících se polohou MÚK Lípa. Dne 28. listopadu 2011 bylo vydáno souhlasné stanovisko MŽP.

4903 – 4905 Lípa – hranice se Slovenskem

 • 4903 Lípa – Pozděchov (12,5 km)
 • 4904 Pozděchov – Horní Lideč (9,1 km)
 • 4905 Horní Lideč – hranice se Slovenskem (5,5 km)

Příprava tří zbývajících staveb je na úrovni vyhledávací studie, která byla podkladem k vymezení koridoru pro umístění dálnice D49 v územních plánech velkého územního celku (ÚP VÚC) Zlínské aglomerace a Beskydy. V roce 2006 byl zahájen proces EIA, na konci roku MŽP ČR vydalo závěry zjišťovacího řízení. Dne 29. 7. 2009 byla zveřejněna dokumentace EIA pro celý úsek Fryšták – státní hranice, která byla následně vrácena k novému přepracování. Dne 14. 4. 2012 byla zveřejněna přepracovaná dokumentace EIA.

V září 2004 byla dokončena studie proveditelnosti a účelnosti. Na jejím základě byla uzavřena mezivládní dohoda o propojení dálnice D49 na české straně se slovenskou rychlostní silnicí R6 na Púchov na společné hranici v oblasti obce Střelná.

Je také možné, že se tyto úseky budou stavět pouze v polovičním profilu. To závisí na finančních možnostech státu, případně na možnosti financování soukromým kapitálem (model PPP).

V úseku stavby „4903 Lípa – Pozděchov“ jsou navrženy 3 tunelové stavby v k. ú. Bratřejov a Pozděchov, předpokládané délky 233, 371 a 485 m. Z důvodu podélného sklonu nivelety budou pravé tunelové trouby třípruhové (rozšířené o přídavný stoupací pruh) a levé tunelové trouby, budované v místě klesání, dvoupruhové. Na stavbě „4904 Pozděchov – Horní Lideč“ jsou předpokládány dvě tunelové stavby v k. ú. Lačnov délky 457 a 276 m rovněž tří- a dvoupruhové. Počet a délka tunelů se může změnit na základě výsledné doporučené varianty z procesu EIA.

Na trase R49 jsou plánovány odpočívky, jejichž přesné umístění není zatím definováno. O údržbu se budou starat dvě Střediska správy a údržby dálnice, a to ve Fryštáku a v Horní Lidči.


© 2002 – 2024 ceskedalnice.cz

info@ceskedalnice.cz | Poslední změna stránky 10. 12. 2021 | RSS Novinky

Obsah stránek ceskedalnice.cz je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autorů těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.

Používáme WordPress